Õigusaktid

Lingid õigusaktidele
♦   Üldaktid

– Eesti Vabariigi Haridusseadus
– Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
– Noorsootöö seadus
– Huvikooli seadus
– Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus
– UNESCO haridusalase diskrimineerimise vastase konventsiooniga ühinemine

♦   Riiklikud õppekavad

– Põhikooli riiklik õppekava – jõust. 01.09.2014
– Gümnaasiumi riiklik õppekava – jõust. 01.09.2014
– Õppekava portaal

♦   Õppetegevus

– Hea kooli käsiraamat
– Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord

♦   Koolieelne lasteasutus

– Koolieelse lasteasutuse seadus
– Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord
– Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
– Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis
– Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
– Sotsiaalhoolekande seadus

♦   Õpiabi

– Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord
– Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava
– Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord
– Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord
– Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord
– Tugispetsialistide teenuse kirjeldus, selle teenuse riigi poolt osutamise ulatus, tingimused ja kord ning teenuste hinnad

♦   Lapsevanem

– Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
– Lastekaitseseadus (alates 01.01.2016)
– Perekonnaseadus

♦   Alaealiste mõjutamine

– Alaealise mõjutusvahendite seadus
– Alaealiste mõjutusvahendite seadusest tulenevate öigusaktide kehtestamine (HM määrus)
– Alaealiste mõjutusvahendite seadusest tulenevate öigusaktide kehtestamine (SM määrus)