Õppenõustamine

konsultirovanie

Õppenõustamisega seotud mõisted

  Õppenõustamine on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.

  Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine.

  Eripedagoogiline nõustamine on lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja erimetoodiliste võtete soovitamine.

  Psühholoogiline nõustamine on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega.

Eripedagoogiline Nõustamine

  uuringute läbiviimine laste õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks;

  lastevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine erivajadustega laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel;

  pedagoogide nõustamine lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning võtete kasutamise osas;

  pedagoogide nõustamine IAK, IÕK koostamisel, hindamise korraldamisel ja vajalike õppevormide rakendamisel (nt koduõpe);

  vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;

  osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.

Logopeediline Nõustamine

  kõneuuringute läbiviimine laste kõneprobleemide väljaselgitamiseks;

♦   lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine lapse kõne arendamise osas;

  pedagoogide nõustamine IAK, IÕK koostamisel ja hindamise korraldamisel;

  vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;

  lasteaedade ja koolide logopeede nõustamine kõnepuuetega laste õppe-kasvatustegevuse korraldamisel;

  osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.

Psühholoogiline Nõustamine

  uuringute läbiviimine laste võimete ja/või psühholoogiliste probleemide kindlakstegemiseks;

  lapsevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine lapse suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas;

  pedagoogide nõustamine isikliku professionaalse positsiooni parendamiseks;

  haridusasutuste nõustamine isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuprobleemide ennetamisel ja lahendamisel;

  pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel;

  vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;

  osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.

Sotsiaalpedagoogiline Nõustamine

  sotsiaalsete oskuste hindamine ja arendamine;

  kasvatustegevuse avaldavate hooletussejätmise tunnuste hindamine ja kompenseerimine;

  sotsiaalse keskkonna mõjutegurite hindamine ja kohanemis või muutmisvõimaluste leidmine;

  kasvatus- ja sotsiaalvaldkonna tehnikate praktiline õpetamine;

  pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel;

  vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde;

  osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.