Avaleht

Tähelepanu!

Nõustamistele registreerimine on ajutiselt peatatud seoses pikkade ootejärjekordadega spetsialistide juurde.
Tallinna Õppenõustamiskeskuse töötajad on kollektiivpuhkusel 1. juulist kuni 15. augustini 2022.
Uuesti avame nõustamistele registreerimise 15. augustil 2022.

Täname mõistva suhtumise eest!

23. jaanuaril 2015 õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks alustas taas tööd Tallinna Õppenõustamiskeskus.
5. oktoobril 2017 kinnitas Tallinna Linnavolikogu TÕNK rajamise iseseisva munitsipaalasutusena.
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ning sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

TÕNK väärtused:

  professionaalsus ja kompetentsus

  usaldusväärsus

  paindlikkus

  nähtavus ja kättesaadavus

  järjepidevus

  meeskonnatöö

  võrgustikutöö

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid, nõustamine on tasuta.

________________________________________________________________________________________________

TÄHTIS INFO!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse projekt Tallinna lasteaedades 4-5 aastastele lastele logopeedilise abi osutamiseks

Alates 2016 aasta septembrist osutab Tallinna Õppenõustamiskeskus esmatasandi logopeedilist abi Tallinna linna toel käivitunud projekti raames Tallinna lasteaedade 4-5 aastastele lastele.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et esmatasandi logopeed ei tegele kompleksse kõnehäirega lastega.

TÕNK esmatasandi logopeedi sihtgrupiks on lasteaiaelised kergemate hääldusprobleemidega lapsed (nt mõne hääliku vaeghääldus), kes on kas kodused või kelle lasteasutuses ei ole logopeedi.

Erirühma logopeed on ka lasteasutuse logopeed!

Esmatasandi logopeediteenusele suunab lapsi ainult läbi viidud kõnehindamise tulemuste alusel TÕNK logopeed-nõustaja (e. II tasandi logopeed), mitte lasteaia direktor/õpetaja, perearst, kliiniku logopeed jne.

Esmatasandi logopeed tegeleb vaeghääldusega lapsega iganädalaselt kuni lapse häälduse normaliseerumiseni logopeedi hinnangu alusel, maksimaalselt kuni 16 korda. Järgneva abi vajadusel saab lapsevanem teha uue taotluse esmatasandi logopeedi teenusele.

Esmatasandi logopeedi töö sisu:

 • Lapse hääldusprobleemi hindamine ja täpsustamine;
 • Vajadusel teiste erialaspetsialistide konsultatsioonile suunamine;
 • Häälikuseade planeerimine, läbiviimine ja vajadusel kokkuvõtte esitamine;
 • Lapsevanema nõustamine, koduste arendustegevuste ja juhendmaterjalide andmine või soovitamine.
 • Kui laps puudub esmatasandi logopeedi tunnist kahel korral ilma ette teatamata, kustutatakse ta automaatselt nimekirjast ning tema koha seeb endale järjekorras järgmine laps.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse esmatasandi eripedagoogi tegevus

Tallinna õppenõustamiskeskuse esmatasandi eripedagoogi sihtgrupiks on lasteaiaealised (vanuses  4 – 7a ) ja   kooliealised (vanuses 7 – 17a ) tuge vajavad õpiraskustega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed.

Lasteaiaealiste ja  kooliminevate lastega töötava esmatasandi   eripedagoogi tegevuse põhieesmärk on: lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas.

Lasteaiaealiste ja  kooliminevate lastega töötava esmatasandi   eripedagoogi pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:

 • lapse õppimisega seotud mured/probleemid ( sh lugemise- ja kirjutamise eeloskuste arendamine, arvutamise eeloskuste arendamine);
 • lapse arengu ja kasvatamisega ning sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisega seotud küsimused ( sh mänguoskuste ja koostööoskuste kujundamine);
 • kognitiivsete protsesside ja mõtlemisoskustega seotud küsimused;
 • kui on kahtlus, et laps on ealisest arengust maha jäänud;
 • erivajadustega laste õpetamine ja arengu toetamine – nõuanded lapsevanematele ja haridusasutuses õpetajatele;
 • teadmised ja praktilised oskused, kuidas toetada väikelapse vaimset, kognitiivset ja sotsiaalset arengut – nõuanded lapsevanematele.

Kooliealiste lastega töötava  esmatasandi eripedagoogi tegevuse põhieesmärk on: eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega –  õppija esmase mahajäämuse ületamine/ vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/ leevendamine eripedagoogiliste vahenditega.

Kooliealiste lastega töötava eripedagoogi pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:

 • suulise ja kirjaliku kõne oskuste korrigeerimine ( lugemisoskuse arendamine sh funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, suulise väljendusoskuse arendamine,  kirjutamisoskuste arendamine sh õigekirjaoskused);
 • kui lapsel on kõnehäire esmane ja teised probleemid nt õpiraskus, lugemis- ja kirjutamisraskus teisene, siis tegeleb kooliealiste lastega logopeed;
 • kognitiivsete oskuste arendamine ja psüühiliste oskuste korrigeerimine ( taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine, oskus töösse süveneda, ümberlülitumisoskus);
 • ainalaste teadmiste kinnistamine;
 • õpioskuste ja õpivilumuste kujundamine ja arendamine eripedagoogiliste võtete abil ( koostööoskus, kuulamine, vaatamine/ vaatlus, tööjuhistest arusaamine ning nende järgimine, analüüsi – sünteesi ning võrdlemisoskuste arendamine, käitumisoskuste kujundamine, psühhomotoorika ja peenmotoorika arendamine).

Eripedagoog saab esmase info lapse kohta teise tasandi eripedagoogilt nõustamise tulemusena, samuti saab ta infot teistel spetsialistidelt, kes on last nõustanud ning lapse vanematelt. Kogutud info põhjal planeerib esmatasandi eripedagoog, millist abi laps vajab ning leiab meetodid lapse motiveerimiseks ning õpetamiseks.

Esmatasandi eripedagoogi tugiteenus võib seisneda individuaalses, paari –  ja / või väikerühma tegevuses.