Logopeedid

linnu

Linnu – Lydia Mae

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 1974.a. (abikooli õpetaja, logopeed) ning seejärel töötanud logopeedina kõneravi lasteaias (tasandusrühm) logopeedina, lühikest aega ka arendusrühmas.

Jyväskyla Ülikoolis olen täiendanud ennast nii avatud ülikoolis (3,5 aastat) ja läbinud eripedagoogi õppe kui ka 320 eripedagoogi täiendkursused.

Olen omandanud ka superviisori oskused .

Alates 2001 töötan Tondi Põhikooli hooldusõppe osakonnas õppejuhina. Viimastel aastatel on lisandunud ka toimetulekuõppekava järgi õppivad lapsed. Peamine sihtrühm on intellektipuue, autismispektrihäire sündroom, ATH – kokkuvõtvalt liitpuudega lapsed.

Minu kui logopeedi spetsialiseerumiseks on AAC (alternatiivkommunikatsioon).

Oma kogemusi ja oskusi olen jaganud õpetajatele, eripedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, logopeedidel. Teemadeks: intellektipuue, autismispektrihäire sündroom, ATH, AAC.

Viimased 12 aastat olen osalenud rehabilitatsiooni logopeedina erinevates rehabilitatsioonimeeskondades. Teinud tihedat koostööd SKA-ga logopeedi teenuse hindamisel.

Õppenõustamisvaldkonnas olen osalenud logopeed-eksperdina alates 2009.a. Peamiseks sihtrühmaks liitpuudega lapsed , ASH, ATH nii lasteaias kui ka koolis, kui ka tavalisemad kõneprobleemid.

 

mai

Mai Uudevald

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli  abikooli õpetaja ja logopeedi erialal (võrdsustatud magistrikraadiga).

Oman pikaajalist töökogemust töötamisel logopeedina lasteaia tasandus- ja arendusrühmas. Kümme aastat olen töötanud üldhariduslikus koolis logopeedina.

Alates 2001. aastast töötan logopeedina Tallinna Tondi Põhikoolis .

Õppenõustamissüsteemis alustasin tööd esimeses koosseisus 2009. aastal.

Olen läbinud mitmeid erialaseid koolitusi (Logopeediline töö koolis- suulisest tekstist kirjaliku tekstini. Õpiraskustega laste kõne arendamine. Mentorkoolitus) ja õppenõustamiskeskuste nõustajate täiendkoolitusi.

Olen kutsekoja poolt atesteeritud 7. kategooria logopeed.

Tegelen logopeedilise -ja vajadusel ka eripedagoogilise nõustamisega.

Nõustan 1-4 klassi õpilasi, nende vanemaid ja pedagooge.

Määran 6-7 aastaste  laste kooliküpsust ja nõustan vanemaid kooliks ettevalmistamise küsimustes.

Lasteaedades kontrollin laste kõnet ning juhendan kasvatajaid ja lapsevanemaid.

 

ilme

Ilme Tago

Olen õppinud Tartu Ülikoolis, omandanud eripedagoogika ja logopeedia erialal (diplom võrdsustatud magistrikraadiga). Lisaks omandanud keskkooli baasil Tallinna Pedagoogilises koolis lasteaiakasvataja (õpetaja) eriala. Tartu Ülikoolis omandanud geograafia- ja loodusõpetuse õpetaja eriala.
Olen läbinud mitmeid erialaseid koolitusi (Logopeediline töö koolis- suulisest tekstist kirjaliku tekstini, õpiraskustega laste kõne arendamine, HEV koordineerija koolis). Osalenud erinevatel erialastel koolitustel logopeedide ühingu, koolide algõpetuse- ja loodusainete sektsiooni poolt. Töötajana (nõustajana) minu põhiline sihtrühm üldhariduskoolide I-III, IV -VI ja VII-IX klassi õpilased, nende vanemad ja õpetajad. Töötanud ka eelkooliealiste lastega (ka tasandusrühmadega), samuti nende peredega ja õpetajatega. Koolist töötanud logopeedina, eripedagoogina, õpetajana (eesti keel, algõpetus, loodusained ja olnud klassijuhataja nii põhi- kui ka keskkoolis).

 

yogita

Yogita Ojakivi

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli, kus omandasin magistrikraadi logopeedia erialal. Mul on logopeed, tase 7 kutse. Olen Eesti Logopeedide Ühingu liige.
Erialase täiendkoolitusena olen muuhulgas läbinud standardiseeritud kõnetesti kasutamise koolituse 5–6-aastaste laste kõne uurimisel.
Oma magistritöö raames uurisin 3–4-aastaste laste kõne arengut.
Tallinna Õppenõustamiskeskuses pakun logopeedilist abi eelkooliealistele lastele.
Lisaks Õppenõustamiskeskusele töötan ka Logopeediakliinikus, kus tegelen nii laste kui ka täiskasvanutega.
Varasemalt olen töötanud koolilogopeedina.

 

liis

Liis Veske

Olen õppinud Tartu Ülikoolis (1989-1995) ning omandanud eripedagoogi eriala (võrdsustatud magistrikraadiga). Olen läbinud mitmeid erivajadustega lastega seotud eripedagoogilisi ja logopeedilisi koolitusi.
Olen töötanud lasteaias, Tallinna Kurtide Koolis ning aastast 1995 olen Ristiku Põhikoolis teinud nii logopeedi kui ka õpiraskustega laste klassiõpetaja tööd. Hetkel olen 1. klassi õpetaja ja logopeed.
Olen tegelenud aastaid ka lastevanemate nõustamisega ning olnud Tallina Laste Nõustamiskomisjoni liige ja nõustaja.
Mulle meeldib töötamine just eelkooliealiste ja algklasside lastega ning pean oluliseks tihedat koostööd lapsevanemate ning õppeasutuse tugispetsialistide vahel.

 

hille

Hille-Mai Seero

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 1983.a. Peale lõpetamist olen töötanud logopeedina polikliinikus, lasteaedades ja rehabilitatsiooniasutustes. Pikema-ajalisem kogemus on töös erivajadustega lastega Tallinna Männikäbi Lasteaias. Olen läbinud erialaseid täienduskoolitusi logopeedia ja nõustamise alal ning osalesin Tallinna õppenõustamiskeskuse töös 2010 – 2014. a. Olen hinnanud lasteaialaste kõnet erinevates Tallinna lasteaedades, vahendanud oma praktilisi teadmisi ja kogemusi lasteaia õpetajatele, lapsevanematele ja kolleegidele. Olen Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Logopeedide Ühingu liige. Alates 2017.a.-st alustasin tööd Tallinna Lasteaed Kraavikrõll tasandusrühma logopeedina. Õppenõustamiskeskuses töötan eelkooliealiste lastega. Pean oluliseks lapsekeskset lähenemist, koostööd lapsevanemate, õpetajate ja asutuse juhtkonnaga.

 

hille

Loona Kattai

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedi eriala. Lisaks olen läbinud mitmeid erialaseid koolitusi.
Mul on TÜ poolt koostatud 5-6 aastaste laste standardiseeritud kõnetesti kasutamise õigus.
Olen aastaid töötanud nii tasandusrühma kui lasteaia logopeedina, hinnanud mitmetes Tallinna lasteaedades laste kõnet ning juhendanud õpetajaid ja lapsevanemaid.
TÕNK logopeedina on minu sihtrühmaks lasteaia lapsed.
Oma töös hindan meeldivat sõbralikku õhkkonda ja koostööd.