Psühholoogid

kart

Kärt Käesel, kart.kaesel@gmail.com

Õppinud Akadeemia Nordis (liidetud Tallinna Ülikooliga), omandanud bakalaureusekraadi psühholoogias. Magistrikraad kaitstud Tallinna Ülikoolis pedagoogilise nõustamise erialal. Täiendkoolitusena läbitud klassiõpetaja eriala, õppenõustamiskeskuste nõustajate täiendkoolitus, erinevad psühhodiagnostikate koolitused jpm. Olen kutsekoja poolt atesteeritud 7. kategooria koolipsühholoog, mul on TLÜ vaimsete võimete testipaketi, kooliküpsuse hindamise ja sotsiaalsete oskuste hindamise testi kasutamise õigus.

Alates 2001. aastast töötan Pelgulinna Gümnaasiumis koolipsühholoogi ametikohal, lisaks tegutsen alates 2004. aastast  psühholoogiaõpetajana, aastast 2010 kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana. Alates 2014. aastast juhin Tallinnas vastava ainesektsiooni tööd. Koolitajana töötan alates 2006. aastast.

Õppenõustamissüsteemis 2009. aastast. Lisaks olin aastatel 2010-2014 Tallinna laste nõustamiskomisjoni liige. Õppenõustajana on minu põhiline sihtrühm üldhariduskoolide 7-19aastased õpilased, nende vanemad ja õpetajad, õppejuhid kuid olen töötanud ka eelkooliealiste laste ning nende peredega, õpetajatega. Samuti on sihtrühmaks huvikoolide õpetajad, koolipsühholoogid ja sotsiaalpedagoogid. Oskan teha koostööd sotsiaalsfääris perede ja laste huvide kaitsel ja heaolu suurendamisel. Põhilised probleemid on seotud suhtlemise, kõrgenenud ärevuse ja koolitõrke, madala motivatsiooni, ebaühtlaste õpitulemuste, käitumisprobleemide, meeleolulanguse, ebatõhusate kasvatusvõtete ja õpetajate tööstressiga.

 

saale

Saale Kibin, saalekibin@gmail.com

Minu huvi lastega töötamise vastu sai alguse enne ülikooli, kui töötasin lasteaias kasvataja abina. Psühholoogia magistriõpingud lõpetasin Tallinna Ülikoolis 2003. aastal ning alates 2001 olen töötanud koolipsühhloogina Tallinna Tondi Põhikoolis. Olen kutsekoja poolt atesteeritud koolipsühholoog.

Alates aastast 2001 olen osalenud Tallinna linna nõustamiskomisjoni töös psühholoog- nõustajana. Õppenõustamissüsteemis 2009. aastast. Erivajadustega inimestega puutun kokku veel Kuulmiskeskuse ja MTÜ Meie Lapsed rehabilitatsioonimeeskondades.

Kuna enamik minu erialasest tegevusest on seotud erivajadustega inimestega teen veidi ka teistmoodi tööd, et mitte kaotada sidet tavaliste, nn. normaalsete laste ja perekondadega. Nõustan huviklubis Väike Päike psühholoogi ja pereterapeudina.

Olen lõpetanud pereterapeudi ja loovterapeudi ning saviväljal töötava terapeudi väljaõppe, samuti läbinud mänguteraapia, motiveeriva intervjueerimise ning psühhoanalüütilise lasteteraapia algkoolitused ning oman õigust neid metoodikaid oma töös kasutada.

Õppenõustamises olen töötanud peamiselt õpiraskustega ja erivajadustega lastega, samuti nõustanud eelkooliealisi lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid ning töötanud kahe noorema kooliastme õpilastega. Väiksem on töökogemus põhikooli vanema astme õpilastega. Lisaks hariduslikele erivajadustele olen tegelenud ka autismispektri probleemide, hüperaktiivsuse, käitumisprobleemide jms. temaatikaga.

 

heli

Heli Rand, helirand@gmail.com

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala. Lisaeriala lastekaitse ja seadusandlus.  Olen õppinud Tallinna Ülikoolis psühholoogiat ning täienduskoolituste raames läbinud Tallinna Tervishoiukõrgkooli juures kriisinõustaja väljaõppe ning omandanud Tallinna Ülikoolis kunstiteraapia lisaeriala. Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis kunstiteraapia magistriõppes. Olen läbinud ka mitmeid lühemaid täienduskoolitusi psühholoogias ja  erinevates teraapiasuundades. Südamelähedasemad neist on süsteemne pereteraapia ja lahenduskeskne lühiteraapia, mille põhimõtetest lähtun ka nõustamistöös.

Olen töötanud koolis psühholoogia ja perekonnaõpetuse õpetajana ja koolipsühholoogina  ning lisaks noorte raseduskriisi nõustajana. Praegu olen viiendat aastat Loo Keskkoolis ametis sotsiaalpedagoogi, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatori ja inimeseõpetuse õpetajana. Ühtlasi nõustan kohalikku lasteaeda koolivalmiduse küsimustes ning viin läbi erinevaid koolitusi,  loenguid ja projektipõhiseid rühmatöid lapsevanematele.

Õppenõustamissüsteemis 2009. aastast. Olen spetsialiseerunud koolieelsete laste vanemate ja nende õpetajate nõustamisele. Oma töös lastega kasutan kunstiteraapia meetodeid ja nõustamisel lahenduskeskset mõtteviisi, keskendudes esmajoones ressurssidele, mitte probleemile. Arvan, et koolieelses eas lapse arengu ja käitumise toetamine on võimalik ainult koostöös perega. Seetõttu hindan kõrgelt vanemate motiveeritust ja koostöövalmidust.

 

heli

Ingel Lilienberg, ingel.lilienberg@gmail.com

Olen lõpetanud Tartu ülikooli magistrikraadiga psühholoogias. Oma bakalaureuse- ja magistritöös uurisin, kuidas meie praegused ja lapsepõlve suhted mõjutavad meie vaimset tervist. Olen töötanud koolipsühholoogina Ristiku põhikoolis alates 2003. aastast. Pereteraapia vastu hakkasin huvi tundma töötades lastega ja otsides võimalusi lapsi paremini aidata. Sügisel 2017 alustan kolmandat aastat pereteraapia spetsialiseerumiskoolitusel.